Chi tiết về Tác giả

Hansackda, Vannasin Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

  • S. 39 (2017) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN, DÒNG CHẢY THIẾT KẾ LƯU VỰC SÔNG PÔ-KÔ TỈNH KON TUM SỬ DỤNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU AGCM3.2S
    Tóm tắt  PDF