Chi tiết về Tác giả

Bình, Vũ Ngọc Viện Thủy công

  • S. 38 (2017) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIA CỐ BẰNG XI MĂNG
    Tóm tắt  PDF