Chi tiết về Tác giả

Cương, Vũ Đình Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 37 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BÙN CÁT LƠ LỬNG VÙNG CỬA HỚI SÔNG MÃ
    Tóm tắt  PDF