Chi tiết về Tác giả

Cương, Vũ Đình Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

  • S. 39 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM RADAR ÁP DỤNG CHO HẠ DU LƯU VỰC SÔNG TRÀ KHÚC, SÔNG VỆ, TỈNH QUẢNG NGÃI
    Tóm tắt  PDF