Chi tiết về Tác giả

Dân, Trịnh Công Viện Kỹ thuật Biển

  • S. 46 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM DẠNG RỖNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 46 (2018) - Bài viết
    CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN SÓNG QUA ĐÊ NGẦM CỌC PHỨC HỢP
    Tóm tắt  PDF