Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trần Việt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 44 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH AO, HỒ NHỎ THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÙNG TÂY NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF