Chi tiết về Tác giả

Dũng, Trần Trung Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 38 (2017) - Bài viết
    TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÙNG BẮC TRUNG BỘ
    Tóm tắt  PDF