Chi tiết về Tác giả

Châu, Trần Kim Trường Đại học Thủy lợi

  • S. 44 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC HẠ LƯU THỦY ĐIỆN BẢN VẼ KHI XẢ LŨ THIẾT KẾ CÓ QUAN TÂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠN
    Tóm tắt  PDF