Chi tiết về Tác giả

Diệp, Phạm Thị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 43 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA CẤP NƯỚC NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
    Tóm tắt  PDF