Chi tiết về Tác giả

An, Phùng Vĩnh Viện Thủy công

  • S. 38 (2017) - Bài viết
    NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
    Tóm tắt  PDF
  • S. 45 (2018) - Bài viết
    BƯỚC ĐẦU PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG NỨT ĐÊ KHI KẾT HỢP GIAO THÔNG VÀ HƯỚNG XỬ LÝ
    Tóm tắt  PDF