Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Vũ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • S. 43 (2018) - Bài viết
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT TẠI ĐỒNG THÁP, HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG
    Tóm tắt  PDF