Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

 • S. 44 (2018) - Bài viết
  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LÀM CƠ SỞ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HỒ ĐẬP NHỎ Ở MIỀN NÚI VÀ TÂY NGUYÊN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2018) - Bài viết
  GIÁ NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NƯỚC KHI THU HÚT KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG NÔNG THÔN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2018) - Bài viết
  CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 47 (2018) - Bài viết
  ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN VÀO QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 47 (2018) - Bài viết
  GIÁ NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NƯỚC KHI THU HÚT KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG NÔNG THÔN
  Tóm tắt  PDF