Chi tiết về Tác giả

Giang, Nguyễn Tiền Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

  • S. 43 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA CHỐNG LŨ SỬ DỤNG THUẬT TOÁN FUZZY LOGIC
    Tóm tắt  PDF