Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Tiến Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biểnPhòng Thí

  • S. 38 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐÊ, KÈ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀM THỨ CẤP - AHP
    Tóm tắt  PDF