Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Thanh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

  • S. 37 (2017) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BÙN CÁT LƠ LỬNG VÙNG CỬA HỚI SÔNG MÃ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 43 (2018) - Bài viết
    ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE TRONG NGHIÊN CỨU LŨ LỤT TẠI ĐỒNG THÁP, HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG
    Tóm tắt  PDF