Chi tiết về Tác giả

Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

  • S. 40 (2017) - Bài viết
    TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
    Tóm tắt  PDF
  • S. 47 (2018) - Bài viết
    THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHUYẾN KHÍCH CƠ CHẾ HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI
    Tóm tắt  PDF