Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Quốc Viện Thủy công

 • S. 37 (2017) - Bài viết
  MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC TỈNH SƠN LA THEO CÔNG NGHỆ ĐẬP NGẦM - HÀO THU NƯỚC
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  BÀN VỀ NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG KHỚP NỐI POLIME QUA MỘT SỐ SỰ CỐ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI GẦN ĐÂY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ỐNG LỌC NƯỚC ĐẶT TRÊN TRẠM BƠM THUYỀN ĐỂ CẤP NƯỚC CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN BẰNG ĐẤT TẠI CHỖ GIA CỐ CHẤT KẾT DÍNH: XI MĂNG, ROADCEM, TRO BAY, TRO XỈ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  GIẢI PHÁP CẤP NƯỚC CHO VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG TỈNH KIÊN GIANG
  Tóm tắt  PDF