Chi tiết về Tác giả

Hùng, Nguyễn Nghĩa Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

  • S. 40 (2017) - Bài viết
    CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP KÈ MỎ HÀN CỌC ỨNG DỤNG ĐỂ CHỈNH TRỊ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU
    Tóm tắt  PDF