Chi tiết về Tác giả

Duy Lân, Nguyễn Lê Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

  • S. 41 (2017) - Bài viết
    MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN Ô NHIỄM AMONI TỪ NGHĨA TRANG CÔN ĐẢO ĐẾN CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO CÔN SƠN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 42 (2018) - Bài viết
    MÔ PHỎNG XỬ LÝ AMONI PHÁT THẢI TỪ NGHĨA TRANG CÔN ĐẢO ĐẾN TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN CỦA ĐẢO CÔN SƠN
    Tóm tắt  PDF