Chi tiết về Tác giả

Hà, Nguyễn Hải Viện Thủy công

 • S. 45 (2018) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GÓC MA SÁT TIẾP XÚC MÓNG ĐẬP XÀ LAN TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC HỢP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH ĐÊ TRỤ RỖNG TRÊN NỀN ĐẤT YẾU CHỊU TẢI TRỌNG PHỨC TẠP ĐỨNG, NGANG VÀ MÔ MEN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 45 (2018) - Bài viết
  TẢI TRỌNG SÓNG TÁC ĐỘNG LÊN CẤU KIỆN TIÊU SÓNG TRỤ RỖNG TẠI ĐỈNH ĐÊ BIỂN THEO LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM
  Tóm tắt  PDF