Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Lê Trường Đại học Thủy lợi

  • S. 39 (2017) - Bài viết
    XÂY DỰNG MÔ HÌNH BÁN PHÂN BỐ MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY CHO MỘT SỐ LƯU VỰC SÔNG LỚN VÀ VỪA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
    Tóm tắt  PDF