Chi tiết về Tác giả

Bằng, Đào Đức Trường Đại học Mỏ - Địa chất

  • S. 43 (2018) - Bài viết
    ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC SỬ DỤNG BỀN VỮNG NGUỒN NƯỚC KARST VÙNG NÚI CAO, KHAN HIẾM NƯỚC KHU VỰC BẮC BỘ
    Tóm tắt  PDF