S. 44 (2018)

Mục lục

Bài viết

ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Phong, Nguyễn Đức Phong, Trịnh Ngọc Thắng 2
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DẪN NƯỚC VÀ BIẾN ĐỘNGMỰC NƯỚC SÔNG SÀI GÒN DƯỚI TÁC ĐỘNG XẢ LŨ HỒ CHỨA DẦU TIẾNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Quỳnh, Đỗ Đắc Hải, Đỗ Hồng Lam, Đinh Thị Thùy Trang 12
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LÀM CƠ SỞ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC HỒ ĐẬP NHỎ Ở MIỀN NÚI VÀ TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Hạnh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thị Thanh Trang 21
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA KHU VỰC HẠ LƯU THỦY ĐIỆN BẢN VẼ KHI XẢ LŨ THIẾT KẾ CÓ QUAN TÂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NƠN Tóm tắt PDF
Trần Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Đỗ Anh Đức 30
TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NƯỚC HỢP LÝ CHO RỪNG TRÀM VƯỜN QUỐC GIA U MINH THƯỢNG Tóm tắt PDF
Phạm Văn Tùng 36
CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG ĐẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đình Vân 51
GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM PHỤC VỤ TƯỚI NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐẤT BÃI SÔNG HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Trường 58
GIÁ NƯỚC VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG NƯỚC KHI THU HÚT KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG NÔNG THÔN Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thị Thanh Trang 71
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẬP ĐÁ ĐỔ CHÈN VỮA BÊ TÔNG TỰ LÈN TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đồng Kim Hạnh, Phan Đình Vân 82
CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Tóm tắt PDF
Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Quý Phú 89
GIẢI PHÁP TÍNH BỀN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG TRO TRẤU VỀ AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Tóm tắt PDF
Đặng Sỹ Lân 99
NGHIÊN CỨU DÒNG THẤM KHÔNG ỔN ĐỊNH TRONG BỜ SÔNG(2)THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Sơn 108
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH AO, HỒ NHỎ THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÙNG TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Việt, Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng 113