S. 40 (2017)

Mục lục

Bài viết

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIẢM PHÁT THẢI KHÍ ĐINITƠ OXIT (N2O) ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC CANH TÁC LÚA NƯỚC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng Phong 2
CHẾ ĐỘ THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng 10
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Cường 23
NHẬN DIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢNH BÁO LŨ QUÉT DỰA TRÊN CHỈ SỐ MƯA TÍCH LŨY Ở THƯỢNG LƯU THỜI ĐOẠN NGẮN CHO LƯU VỰC SÔNG CẢ Tóm tắt PDF
Đỗ Hoài Nam 28
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG QUÁ TRÌNH XẢ LŨ VỀ HẠ DU CHO CÁC HỒ CHỨA THUỘC LƯU VỰC SÔNG BA TỈNH ĐẮK LẮK ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ MƯA, ÁP DỤNG ĐIỂN HÌNH CHO HỒ CHỨA NƯỚC EA KNOP HUYỆN EA KAR Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Tuấn 34
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGUỒN NƯỚC NGỌT SÔNG HẬU PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO VÙNG SẢN XUẤT TÔM - LÚA TỈNH BẠC LIÊU Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Vượng, Huỳnh Ngọc Tuyên, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Quang Phi 41
TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Chiến 50
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA GIẢI PHÁP KÈ MỎ HÀN CỌC ỨNG DỤNG ĐỂ CHỈNH TRỊ SÔNG TIỀN VÀ SÔNG HẬU Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghĩa Hùng 59
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ ĐÊ PHÁ SÓNG XA BỜ ĐẾN HIỆU QUẢ GIẢM SÓNG BẰNG MÔ HÌNH VẬT LÝ Tóm tắt PDF
Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng 68
DỰ TÍNH SỨC KHÁNG CẮT KHÔNG THOÁT NƯỚC CỦA ĐẤT DÍNH ĐƯỢC GIA TẢI TRƯỚC KẾT HỢP THOÁT NƯỚC THẲNG ĐỨNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Hữu Thái, Đặng Thị Hải Vân 76
ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH THỦY VĂN THỦY LỰC MIKE TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU HỒ CHỨA PLEIPAI KẾT HỢP ĐẬP DÂNG IALỐP TỈNH GIA LAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Quỳnh 87
GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC HÒA TRUNG KHI XẢY RA LŨ CỰC HẠN PMF Tóm tắt PDF
Hoàng Ngọc Tuấn 95
ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI TỚI KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY LỰC DÒNG CHẢY LŨ Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hiền, Lê Thanh Hùng 107
GIẢI PHÁP TÍCH GIỮ VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC NGỌT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Bùi Quang Nhung 114
ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI DỰA TRÊN THIỆT HẠI Tóm tắt PDF
Lê Hải Trung 120
NGHIÊN CỨU DÒNG CHẢY TRÊN DỐC NƯỚC SAU TRÀN CÓ TRỤ PIN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN KẾT HỢP THỰC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Thu Hiền 126