S. 38 (2017)

Mục lục

Bài viết

THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Đình Hòa, Đặng Hoàng Thanh, Đỗ Hoài Nam 2
LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TIÊU NĂNG HỢP LÝ CHO TRÀN XẢ LŨ NẶM CẮT, TỈNH BẮC KẠN Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Cường, Bùi Văn Hữu 12
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ NƯỚC RUỘNG LÚA GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4) TRONG VỤ CHIÊM XUÂN VÀ HÈ THU NĂM 2015 VÙNG ĐBSH Tóm tắt PDF
Lê Xuân Quang 20
NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU Tóm tắt PDF
Phùng Vĩnh An 29
LỒNG GHÉP CÁC GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC THÁCH THỨC AN NINH NƯỚC VÀO KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TRẠM BƠM THỐNG NHẤT THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM THÁI BÌNH Tóm tắt PDF
Hà Lương Thuần, Nguyễn Thị Nguyệt 34
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN ĐÊ, KÈ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÀM THỨ CẤP - AHP Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Văn Hùng 46
TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) VÙNG BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Hà Văn Thái, Phí Thị Hằng, Phan Thị Ngọc Diệp, Trần Trung Dũng 55
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẤT LOẠI SÉT YẾU VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIA CỐ BẰNG XI MĂNG Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Bình 64
MÔ PHỎNG TÁC ĐỘNG CỦA DÒNG CHẢY QUA TUYNEL TN1 TỚI ỔN ĐỊNH LÒNG DẪN VÀ TRỤ CẦU NGÀN TRƯƠI TRÊN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH BẰNG MÔ HÌNH TOÁN 3D Tóm tắt PDF
Lê Văn Nghị, Phạm Hồng Cường, Đoàn Thị Minh Yến 72
GIẢI PHÁP BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HỆ THỐNG THỦY LỢI THÁC HUỐNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Văn Tỉnh 82
NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG LŨ TỚI HẠ LƯU CÔNG TRÌNH TRONG TÌNH HUỐNG VỠ ĐẬP VÒM NẬM CHIẾN BẰNG MÔ HÌNH TOÁN Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hùng 87
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT TRONG HỆ BẢN CỌC LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI Tóm tắt PDF
Đào Văn Hưng, Phùng Văn Ngọc, Phạm Thanh Tâm 95
PHÂN TÍCH KẾT CẤU THÁP CỐNG LẮP GHÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC - ÁP DỤNG CHO THÁP CỐNG VĨNH TRINH Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Tâm 103