S. 37 (2017)

Mục lục

Bài viết

ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUÂT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
Nguyễn Tùng Phong, Trần Đức Trinh, Lê Thị Hồng Nhung, Lê Văn Chính 3
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ẢNH VIẾN THÁM XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ BÙN CÁT LƠ LỬNG VÙNG CỬA HỚI SÔNG MÃ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thành Luân, Vũ Đình Cương, Đặng Hoàng Thanh, Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang 13
MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT CHO VÙNG KHAN HIẾM NƯỚC TỈNH SƠN LA THEO CÔNG NGHỆ ĐẬP NGẦM - HÀO THU NƯỚC Tóm tắt PDF
Trần Văn Hải, Nguyễn Quốc Dũng 26
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ BỒI LẮNG TRƯỚC CỬA LẤY NƯỚC TRƯỚC ĐẬP DÂNG SAU ĐOẠN SÔNG CONG ÁP DỤNG CHO ĐẦU MỐI LẤY NƯỚC CỦA HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Lê Văn Nghị 33
NGHIÊN CỨU TẠO CHUỖI SỐ LIỆU DÒNG CHẢY VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO PHỤC VỤ BÀI TOÁN PHÂN BỔ HỢP LÝ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN Tóm tắt PDF
Tô Việt Thắng, Nguyễn Tùng Phong, Ngô Lê Long, Lars Ribbe 40
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG ẨM CỦA ĐẤT (PF) PHỤC VỤ XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TƯỚI HỢP LÝ CHO CÂY TRỒNG CẠN TẠI VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Trần Thái Hùng, Võ Khắc Trí, Lê Sâm 48
THỦY LỢI VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tỉnh 59
TỔN THẤT KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH DO NGẬP TRIỀU VÀ MÔI QUAN HỆ Tóm tắt PDF
Lê Hữu Lợi, Bùi Việt Hưng 65
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG NEO GIA CỐ ĐẾN ỨNG SUẤT, BIẾN DẠNG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NGẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt PDF
Đào Văn Hưng 74
LỰA CHỌN CHỈ SỐ DỰ BÁO HẠN HÁN CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Bùi Việt Hưng 82
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐÓNG CỌC XIÊN TRONG GIA CỐ NỀN ÁP DỤNG CHO GIA CỐ NỀN TRẠM BƠM NGHI XUYÊN, TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Việt, Vũ Chí Linh, Nguyễn Đình Bình 92