Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Trần Văn Đạt, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Quý Phú

Tóm tắt


Phát triển kinh tế tư nhân là xu hướng phổ biến trên thế giới. Ở Việt Nam, chủ trương thu hút tư nhân đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và tham gia cung ứng các dịch vụ công ích đã được quan tâm ngay sau khi tiến hành đổi mới quản lý kinh tế (1986). Trong nhiều năm sau đó, Chính phủ đã liên tục điều chỉnh chính sách nhằm thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPPs) và xem đó là một trong số các giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù vậy, đến nay mức độ tham gia đầu tư của khu vực tư nhân vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, quản lý vận hành công trình thủy lợi. Thông qua các phương pháp chuyên gia và phân tích tổng hợp, bài báo này tập trung đánh giá những trở ngại và bất cập về chính sách, kinh nghiệm rút ra trong từng giai đoạn phát triển. Trên cơ sở đó nhóm tác giả đề xuất hoàn thiện chính sách để hấp dẫn nhà đầu tư  tham gia đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình thủy lợi.

Toàn văn: PDF