Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NGUỒN NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM PHỤC VỤ TƯỚI NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐẤT BÃI SÔNG HÀ NỘI

Nguyễn Hồng Trường

Tóm tắt


Thành phố Hà Nội có diện tích đất vùng bãi sông lớn và màu mỡ, tuy nhiên cho đến nay tỉ lệ diện tích được tưới mới đạt 66,7% nên chưa phát huy được lợi thế phát triển nông nghiệp của vùng. Điều tra thực trạng sản xuất vùng bãi và đánh giá về khả năng nguồn nước mặt, nước ngầm, từ đó đề xuất giải pháp khai thác hợp lý với cả hai nguồn nước. Giải pháp công trình để có thể khai thác nguồn nước sông trong điều kiện mực nước hạ thấp; Giải pháp khai thác nguồn nước ngầm phù hợp với các quy mô diện tích tưới và đối tượng sản xuất vùng đất bãi. Sử dụng hài hòa nguồn nước mặt và nước ngầm là giải pháp khai thác phát triển bền vững trong bối cảnh khan hiếm, suy giảm nguồn nước như hiện nay.

Toàn văn: PDF