Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ XÂM NHẬP MẶN PHỤC VỤ CẤP NƯỚC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nguyễn Tùng Phong, Nguyễn Đức Phong, Trịnh Ngọc Thắng

Tóm tắt


Đối với vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, các vùng ở thượng nguồn có địa hình cao việc lấy được nước phụ thuộc chủ yếu vào mực nước sông Hồng, các tỉnh hạ lưu ven biển việc lấy nước phụ thuộc vào thủy triều và lượng nước xả hồ để đẩy mặn. Tuy nhiên, dưới tác động của của BĐKH và nước biển dâng mực nước trong mùa kiệt trên hầu hết các sông chịu ảnh hưởng của thủy triều trong vùng ĐBSH đều thể hiện xu thế tăng so với trường hợp không xét đến kịch bản BĐKH. Để xây dựng được các kế hoạch dài hạn và chủ động trong việc chỉ đạo lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân hằng năm thì việc dự báo mặn hạ du hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình là rất quan trọng. Nội dung bài báo đưa ra được kết quả mô phỏng xâm nhập mặn hiện trạng và trong tương lai đến năm 2050 nhằm xác định được diễn biến xâm nhập mặn và chiều dài xâm nhập mặn dọc theo các sông chính trong vùng nghiên cứu. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chỉ đạo việc lấy nước dọc trên các sông, phục vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng dưới tác động của Biến đổi Khí hậu làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý và ứng phó với xâm nhập mặn cho các tỉnh ven biển Đồng bằng Sông Hồng.

Toàn văn: PDF