Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 40 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHẾ ĐỘ THỦY THẠCH ĐỘNG LỰC KHU VỰC CỬA SÔNG, VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lê Thanh Chương, Trần Bá Hoằng

Tóm tắt


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá chế độ thủy, thạch động lực khu vực cửa sông, ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các mô hình toán 1D (MIKE11) và 2D

(MIKE21 Coupled FM) với tỉ lệ chi tiết khác nhau được sử dụng để mô phỏng chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát, và diễn biến hình thái trong một năm khí hậu (từ 5/2009 - 4/2010) trong điều kiện hiện tại. Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực cửa sông ven biển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long chịu tác động của chế độ gió mùa đó là thời kỳ gió mùa Tây Nam đây cũng là mùa lũ và gió mùa Đông Bắc đây cũng chính là mùa khô. Trong thời kỳ gió mùa Tây Nam vùng cửa sông, ven biển phía biển Đông xu thế bồi tụ là chủ yếu, hiện tượng xói lở ít xảy ra. Hiện tượng xói lở khu vực này bắt đầu vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Điều này thì ngược lại đối với vùng cửa sông ven biển phía biển Tây.


Toàn văn: PDF