Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, S. 37 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÀO TẠO ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUÂT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Tùng Phong, Trần Đức Trinh, Lê Thị Hồng Nhung, Lê Văn Chính

Tóm tắt


Thực tiễn và các nghiên cứu đã khẳng định, đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ở nước ta. Trong thời gian qua công tác đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã đạt nhiều kết quả khả quan nhất là từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho nông thôn. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của bài báo này nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất tại một số vùng, miền trên toàn quốc làm cơ sở để đề xuất phương pháp, tiếp cận để cải thiện công tác đào tạo cũng như khuyến nghị một số giải pháp tăng cường việc đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp.