S. 1 (2011)

Mục lục

Bài viết

Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bước phát triển khoa học công nghệ (2011-2015) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp 5-9
Sử học Việt Nam với "những tiếp cận thời mở cửa" Tóm tắt PDF
Lê Hữu Phước 10-15
Vùng đất Hà Tiên và việc mở rộng lãnh thổ, xác lập chủ quyền và thực thi chủ quyền của chúa Nguyễn ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 16-22
Những đặc điểm mới ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa đội ngũ công nhân vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (qua khảo sát ở Tp.Hồ Chí Minh) Tóm tắt PDF
Hà Minh Hồng 23-30
Quá trình phát triển hệ thống tổ chức Ban Thống nhất Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Tóm tắt PDF
Phan Thị Xuân Yến 31-36
Chính sách của Đảng về phát triển kinh tế vùng và sự ra đời vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Đức Thiện 37-43
Vai trò của chúa Nguyễn đối với sự phát triển của ngoại thương Đàng Trong Tóm tắt PDF
Phan Thị Lý 44-48
Đặc sắc trong điển hình Thúy Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Quyền 49-56
Determination of species distribution and formation constants of complexes between ion Cu2+ and Amino acids using multivariate regression analysis Tóm tắt PDF
Lê Thị Mỹ Duyên, Phạm Văn Tất 57-64
Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13CNMR và mô hình thống kê đa biến Tóm tắt PDF
Bùi Chiến Thắng 65-74
Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến thời gian phát triển và tổng tích nhiệt hữu hiệu của giống ngô nếp nù Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng 75-78
Tìm hiểu các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao, nông nghiệp đô thị theo hướng thân thiện với môi trường cho lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Đặng Trung Thành 79-87
Đánh giá tổng quan nguồn thải gây ô nhiễm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đoạn qua địa bản tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Tân, Đinh Quang Toàn 88-97
Phân tích rủi ro do khai thác cát trên sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Hồ Chí Anh, Nguyễn Thành Trung 98-104
Nghiên cứu đề xuất mạng quan trắc môi trường nước mặt lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Bình 105-112
Thiết kế bài tập, câu hỏi trắc nghiệm khách quan hình vẽ trong dạy học sinh học ở trường trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng 113-117
Hoạt động học và hướng dẫn tự học cho sinh viên Tóm tắt PDF
Vũ Đình Luận 118-122
Những văn bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về văn bản quản lý nhà nước Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Học 123-126
Luật "Văn khố" của chính quyền Sài Gòn dưới góc nhìn lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Báu 127-130


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433