Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA TINH DẦU VỎ QUẢ QUÝT ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SÂU KHOANG

Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Hảo, Phạm Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của tinh dầu vỏ quả quýt (Citrus reticulata) đến sự phát triển của sâu khoang (Spodoptera litura) trong điều kiện phòng thí nghiệm nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử dụng tinh dầu này trong việc kiểm soát sâu hại cây trồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả quýt có hoạt tính tiêu diệt mạnh đối với sâu khoang ở giai đoạn tuổi 4. Tỷ lệ sâu chết đạt tới 100% chỉ sau 2 giờ và 93,33% sau 12 giờ khi sâu khoang được xử lý với liều lượng tinh dầu lần lượt là 1,6 và 0,8 mg/ấu trùng. Tinh dầu vỏ quả quýt 0,19 mg/ấu trùng (liều lượng gây chết 50% số cá thể sâu khoang thử nghiệm) làm giảm đáng kể sự tăng trưởng khối lượng, tỷ lệ hóa nhộng và tỷ lệ vũ hóa của những ấu trùng sâu khoang sống sót. Từ những kết quả nghiên cứu này, chúng tôi đề nghị rằng tinh dầu vỏ quả quýt có thể được sử dụng như là một thành phần trong thuốc trừ sâu sinh học bảo vệ cây trồng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433