Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thời gian nhuộm và khử nước lên chất lượng tiêu bản hiển vi cố định quá trình nguyên phân ở tế bào rễ cây tỏi

Trần Thanh Hùng, Lê Thị Dương

Tóm tắt


Chúng tôi đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của thời gian nhuộm và khử nước lên chất lượng tiêu bản hiển vi cố định quá trình nguyên phân ở tế bào rễ cây tỏi (Allium sativum L.) nhằm chọn được giá trị thời gian thích hợp để thực hiện tốt loại tiêu bản này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thời gian nhuộm và khử nước có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng của tiêu bản. Ở giai đoạn nhuộm, đầu rễ tỏi được nhuộm với dung dịch methylene blue 1% trong thời gian 15 phút cho tỉ lệ tiêu bản đạt chất lượng tốt cao nhất (82,22%). Trong khi đó, ở giai đoạn khử nước, tỉ lệ tiêu bản hiển vi cố định đạt chất lượng tốt cao nhất (80,00%) khi các tiêu bản tạm thời được khử nước trong thời gian 10 phút bằng phương pháp để khô tự nhiên ở nhiệt độ phòng. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433