Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiểu thuyết Quốc ngữ Nam Bộ nửa cuối thế kỷ thứ XIX đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề còn tranh cãi

Võ Văn Nhơn

Tóm tắt


Qua nỗ lực của giới nghiên cứu văn học trên cả nước trong những năm gần đây, văn học quốc ngữ Nam Bộ đã được khẳng định là mảng văn học đi tiên phong trong việc hiện đại hóa văn học dân tộc, trong đó tiểu thuyết quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đã có những đóng góp hết sức quan trọng. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, vẫn còn một số vấn đề gây tranh cãi và một số thông tin không chính xác, như đâu là quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên; đâu là quyển tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên do một tác giả nữ sáng tác; đâu là thời điểm sáng tác Ai làm được, tiểu thuyết văn xuôi đầu tay của Hồ Biểu Chánh, tác phẩm này có phải được phóng tác từ một tiểu thuyết nào đó của Pháp không…

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433