Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến thời gian phát triển và tổng tích nhiệt hữu hiệu của giống ngô nếp nù

Trần Thanh Hùng

Tóm tắt


Để nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến thời gian phát triển và tổng tích nhiệt hữu hiệu của giống ngô nếp nù, chúng tôi đã bố trí ba thời điểm trồng khác nhau: vụ 1: 12/12/2008, vụ 2: 21/1/2009 và vụ 3: 4/3/2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian phát triển và tổng tích nhiệt hữu hiệu đều biến động khi có sự thay đổi về thời vụ gieo trồng. Tuy nhiên, tổng tích nhiệt hữu hiệu ít biến động hơn. Do đó, việc ứng dụng tổng tích nhiệt hữu hiệu để xây dựng lịch thời vụ sẽ đem lại hiệu quả cao.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433