Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của ánh sáng lên sự tăng trưởng và sinh tổng hợp Anthocyanin trong nuôi cấy tế bào dâu tây

Phạm Thị Mỹ Trâm, Lê Thị Thủy Tiên

Tóm tắt


Mô sẹo có nguồn gốc từ lá và cuống lá dâu tây (Fragaria ananassa L.) in vitro được nuôi cấy trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) bổ sung đường 30 g/l, 2,4-D 1,0 mg/l và kinetin 0,3 mg/l. Trong đó, mô sẹo phát sinh từ lá và đặt trong điều kiện tối hình thành sớm cũng như cho sẹo có dạng bở. Huyền phù tế bào tăng sinh ở trong tối tốt hơn ngoài sáng. Hàm lượng anthocyanin trong tế bào huyền phù đạt giá trị cao nhất (7,52.10-3% FW) ở điều kiện chiếu sáng 4000 lux.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433