Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 2 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Từ hấp dẫn" trong mô hình hấp dẫn véctơ

Võ Văn Ớn

Tóm tắt


Trong bài báo, ngoài phần tổng quan giới thiệu những nét rất cơ bản về mô hình hấp dẫn véctơ: hệ phương trình trường phi tương đối,hệ phương trình trường trong không – thời gian cong, phương trình Einstein cải tiến trong mô hình hấp dẫn véctơ, chúng tôi dẫn ra vài hiệu ứng cơ bản của trường từ hấp dẫn trong mô hình này như: tần số tiến động Lense – Thirring, tần số tiến động của gyroscope. Các kết quả thu được từ mô hình này ở gần đúng bậc nhất là phù hợp với thực nghiệm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433