Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù

Nguyễn Bá Tư, Nguyễn Thanh Thuận, Tăng Công Trường

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi công bố kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện pH và nhiệt độ môi trường lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi (Ganoderma lucidum) trong điều kiện nuôi cấy huyền phù. Nhiệt độ tối ưu được xác định trong khoảng 25-30 0C với pH lần lượt là 5.0 sau 7 ngày và 4.0 sau 14 ngày nuôi cấy. Hàm lượng sinh khối thu được tối đa sau 7 ngày là 450 mg/100ml và sau 14 ngày là 630 mg/100ml. Sự thay đổi pH môi trường đáp ứng với sự sinh trưởng của hệ sợi nấm. Khi sợi nấm sinh trưởng thì pH của môi trường giảm xuống và ngược lại.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433