Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

An sinh xã hội và phát triển bền vững

Ngô Văn Lệ

Tóm tắt


Phát triển không đồng đều giữa các quốc gia, các tộc người là một đặc điểm dễ nhận thấy trong bối cảnh hiện nay. Khi nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt thì khoảng cách giàu nghèo giữa các giai tầng trong xã hội không những không giải quyết được, mà trái lại tình hình càng phức tạp hơn. Sự phân tầng xã hội cũng như các vấn đề xã hội khác tiềm ẩn các nguy cơ xung đột xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững. Ổn định xã hội để phát triển là một yêu cầu đối với bất kì một quốc gia nào. Mà muốn giữ được ổn định xã hội để phát triển đòi hỏi các giải pháp khác nhau, trong đó an sinh xã hội là một vấn đề quan trọng. An sinh xã hội là một trong những yếu tố góp phần ổn định để phát triển.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433