Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần "Quản trị học"

Phan Quan Việt

Tóm tắt


Học phần Quản trị học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, làm nền tảng nghiên cứu cho các môn học thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng. Để giảng dạy học phần Quản trị học, giảng viên cần xác định mục tiêu của buổi học, lựa chọn tình huống, gợi ý các hướng giải quyết, xây dựng câu hỏi thảo luận, phân công các nhóm giải quyết tình huống, báo cáo tình huống, tổng kết, nhận xét và đánh giá kết quả làm việc nhóm. Áp dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống trong giảng dạy học phần Quản trị học giúp sinh viên có khả năng tư duy độc lập, làm việc tập thể, nâng cao kĩ năng thuyết trình. Trong việc đổi mới phương pháp dạy học bậc đại học, đặc biệt là việc áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên, vận dụng phương pháp giảng dạy bằng tình huống (case study) trong học phần Quản trị học phát huy tính chủ động, sự tích cực và chủ động trong học tập, nghiên cứu của sinh viên, góp phần làm thay đổi phần lớn cách học thụ động trước đây của sinh viên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433