Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, T. 159, S. 11&12 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hàng mã trong đời sống tâm linh của người Việt hiện nay (Nghiên cứu một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội)

Nguyễn Văn Phải

Tóm tắt


Sản xuất và sử dụng hàng mã ở Việt Nam trong những năm gần đây vừa được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa là một chủ đề được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Có hai luồng quan điểm về vấn đề này. Luồng quan điểm thứ nhất cho rằng, việc sử dụng hàng mã là lãng phí, một hủ tục cần phải loại bỏ. Luồng quan điểm thứ hai cho rằng, đây là một hình thức thể hiện những giá trị nhân văn của người sống đối với người chết và thần thánh, do vậy cần hạn chế và đưa nó về bản chất ban đầu của nó chứ không nên loại bỏ. Thông qua nghiên cứu thực tiễn ở ba xã của huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2016, tác giả góp phần làm rõ thêm hiện trạng nhu cầu sử dụng, giá trị và vai trò của hàng mã trong đời sống tâm linh người Việt Nam dưới góc nhìn của người sử dụng hàng mã trong bối cảnh xã hội hiện nay.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP