Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, T. 148, S. 10 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dung hợp giữa Phật giáo với thờ Mẫu qua niềm tin tôn tôn giáo....

Phan Thị Kim

Tóm tắt


Bài viết là kết quả nghiên cứu xã hội học về mối quan hệ giữa Phật giáo với thờ Mẫu hiện nay thể hiện qua niềm tin của người đi lễ ở Thành phố Hải Phòng. Kết quả điều tra góp phần khẳng định sự dung hợp giữa hai niềm tin tôn giáo nêu trên đã, đang và sẽ tiếp tục song hành cùng nhau nhưng mỗi giai đoạn lại mang một nét mới, một “màu sắc” đặc trưng.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP