Tạp chí Nghiên cứu Tôn Giáo, T. 127, S. 01 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị đạo đức của Tin Lành đối với việc xây dựng đạo đức....

Vũ Thị Thu Hà

Tóm tắt


Trên cơ sở phân tích giá trị đạo đức của Tin Lành ở các phương diện như đức  tin hướng đến cái  thiện,  sự hoàn  thiện bản thân và sống tận tụy vì người khác, lối sống tích cực và năng động tiến về phía trước, sự  tích cực tự nguyện tham gia từ thiện xã hội, tình yêu thương bản thân và tình yêu thương người khác, lòng nhiệt tình và  trách nhiệm  trong  lao động,  lối sống giản dị và  tiết kiệm, con  cái  hiếu  kính  với  cha mẹ,  hôn  nhân  chung  thủy một  vợ một chồng,  v.v...    bài  viết  này  đưa  ra một  số  khuyến  nghị  nhằm phát huy giá trị đạo đức của Tin Lành đối với việc xây dựng đạo đức và lối sống con người Việt Nam hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP