Tạp chí Ngôn ngữ, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích nghĩa vị tiếng việt

Lê Đức Luận

Tóm tắt


Trong nhiều năm , các định nghĩa của nghĩa vị của từ  như không thu hút nhiều sự chú ý từ cả người Việt Nam và nhà ngôn ngữ quốc tế . Đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam , có một số nhà nghiên cứu tiên phong nghiên cứu về nghĩa vị như Nguyễn Hữu Quỳnh , Võ Bình , Đỗ Hữu Châu , Nguyễn Đức Tôn , Lê Đinh Tu ...

Chúng tôi thấy rằng âm vị không chỉ có chức năng để phân biệt ý nghĩa trong lời nói, nhưng mình đang có ý nghĩa Các hãng .. nghĩa vị không chỉ phản ánh sự kết hợp của âm vị nhưng cũng trong âm vị duy nhất. các nguyên âm thường là âm thanh chính trong âm tiết mà mang nhiều ý nghĩa . Tùy thuộc về vai trò của họ trong cấu âm tiết và tập quán ngôn ngữ âm vị có thể có ý nghĩa hay ý nghĩa mờ .

Cũng như từ ngữ, các âm vị cũng có từ đồng âm và từ đồng nghĩa do quá trình chuyển đổi âm thanh.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519