Tạp chí Ngôn ngữ, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu một số đặc trưng ngữ dụng của trạng từ tình thái nhận thức khẳng định và không khẳng định trong tiếng Anh

Lưu Quý Khương, Trần Thị Minh Giang

Tóm tắt


Nghiên cứu tình thái thì rất giống như là cố di chuyển trong một căn phòng chật kín người sao cho không dẫm lên bước chân người khác”. trạng từ nhận thức khẳng định và không khẳng định nhằm giúp người Việt học tiếng Anh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519