Tạp chí Ngôn ngữ, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nên dịch thơ thái như thế nào?

Cà Văn Chung, Trần Vân Hạc

Tóm tắt


Bào báo nêu lên những đặc trưng về thơ Thái với các thể loại, có thể đơn giản hoặc phức tạp, ít chữ hoặc nhiều chữ, có khi  2 - 3 chữ hoặc 7 - 8 chữ, có khi nhiều hơn nữa, có thể thống nhất về số chữ trong các dòng, nhưng cũng có thể pha trộn. Có thể nghiêm ngặt về luật thơ nhưng cũng có thể tự do phá vần, phá luật tạo nên sự uyển chuyển linh hoạt v.v… Chính sự độc đáo đó cho ta thấy thơ Thái rất linh hoạt, không gò bó theo một khuôn mẫu nào, chưa nói về mặt nghệ thuật, thơ Thái rất hay dùng những biện pháp tu từ như so sánh, ẩn dụ, cường điệu để chuyển tải những ý tưởng sâu sắc. Bởi vậy chỉ có thể dịch thơ Thái sang ngôn ngữ phổ thông theo thể thơ tự do mới gần với nguyên tác cả về nội dung và nghệ thuật.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519