Tạp chí Ngôn ngữ, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mấy vấn đề về cú pháp của ngôn ngữ kí hiệu ở Việt Nam

Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Đức Tồn

Tóm tắt


Bài báo trình bày mấy vấn đề về cú pháp của ngôn ngữ kí hiệu. Ngôn ngữ kí hiệu là ngôn nữ nhân tạo, là một hệ thống những cử chỉ được sử dụng theo quy ước thông qua bàn tay, nét mặt, điệu bộ… để thể hiện một ý nghĩa nào đó (sự vật, hiện tượng, hành động, tính chất…). Ngôn ngữ kí hiệu là một loại ngôn ngữ tượng hình  hay phỏng hình được hình thành và tiếp nhận qua kênh thị giác (khác với ngôn  ngữ nói thông thường được hình thành và tiếp nhận thông qua kênh thính giác). Nó là một thứ ngôn ngữ đặc biệtchủ yếu để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người khiếm thính. Bởi vậy, bài báo đưa ra một vài nhận xét chung về cú pháp của ngôn ngữ kí hiệu nói chung ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519