Tạp chí Ngôn ngữ, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình Việt hóa thi pháp Hán trong thi ca Việt đến đầu thế kỉ XX

Châu Minh Hùng

Tóm tắt


Các sử  gia, các nhà văn hóa, ngôn ngữ học có thể chứng minh trên nhiều phương diện khác nhau, bài viết này chỉ tập trung vào vấn đề âm luật học thi ca, một bình diện mang tính pháp chế về nghệ thuật đã tưởng chừng hoàn tất trong quá trình Hán hóa sau ngàn năm Bắc thuộc

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519