Tạp chí Ngôn ngữ, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ học tạo sinh của N.Chomsky: Đối tượng và mục đích

Nguyễn Thiện Giáp

Tóm tắt


Ngôn ngữ học tạo sinh do Noam Chomsky khởi xướng có ảnh hưởng to lớn đối với ngôn ngữ học thế giới, nó chiếm vị trí chủ đạo trong suốt ba thập niên 60, 70 và 80 của thế kỉ XX. Hiện nay, nhiều trường phái ngôn ngữ học xây dựng quan điểm của mình trên cơ sở đối chiếu với cách nhìn nhận vấn đề của Chomsky. Chomsky đã xây dựng một lí thuyết mới: Lí thuyết cải biến - tạo sinh. Quá trình điều chỉnh của lí thuyết này phản ánh ở sự thay đổi của những nhan đề được gán cho nó:  ngữ pháp cải biến (transformational grammar), ngữ pháp cải biến - tạo sinh  (transformational - generative grammar); ngữ pháp (hay ngôn ngữ học) tạo sinh (generative grammar (or linguisstics )). Lí thuyết của Chomsky đã mở ra một hướng mới cho ngôn ngữ học, đã giúp cho các nhà  khoa học xem xét lại tính chất của ngôn ngữ và nhiệm vụ của ngôn ngữ học.


Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519